Айкидо покровск логотип

Программа экзамена на 7 КЮ детский

 • Migi Hanmi Kamae
 • Hidari Hanmi Kamae
 • Seiza ho
 • Koho ukemi
 • Mae Shikko ho
 • Ushiro Shikko ho
 • Den guri gaeshi
 • Zempo Kaiten Ukemi
 • Koho Kaiten Ukemi
 • Ryote Koho ukemi
 • Hiriki no Yosei 1
 • Hiriki no Yosei 2
 • Tai no Henko 1
 • Tai no Henko 2
 • Shumatsu dosa 1
 • Katate Mochi Shihonage 1
 • Shomen Uchi Ikkajo osae 1
 • Shomen Uchi Ikkajo osae 2
 • Katate Mochi Nikajo osae 1
 • Ryote Mochi Tenchi nage

Скачать программу