Айкидо покровск логотип

Программа экзамена на 6 кю

 • Migi Hanmi Kamae
 • Hidari Hanmi Kamae
 • Seiza ho
 • Shikko ho
 • Ushiro Shikko ho
 • Tai no Henko 1
 • Tai no Henko 2
 • Hiriki no Yosei 1
 • Hiriki no Yosei 2
 • Shumatsu dosa 1
 • Shumatsu dosa 2
 • Ryuote Mochi Shihonage 1
 • Ryuote Mochi Shihonage 2
 • Katate Mochi Ikkajo osae 1
 • Katate Mochi Ikkajo osae 2
 • Shomen Uchi Nikajo osae 1
 • Shomen Uchi Nikajo osae 2
 • Yokomen Uchi Sankajo osae 1
 • Yokomen Uchi Sankajo osae 2
 • Shomen Uchi Irimi nage 1
 • Shomen Uchi Irimi nage 2

Страховки:

 • Koho Ukemi
 • Koho Kaiten Ukemi
 • Zempo Ukemi
 • Den guri gaeshi

Скачать программу