Айкидо покровск логотип

Программа экзамена на 4 кю

 1. Migi Hanmi Kamae
 2. Hidari Hanmi Kamae
 3. Seiza ho
 4. Shikko ho
 5. Ushiro Shikko ho
 1. Tai no Henko 1
 2. Tai no Henko 2
 3. Hiriki no Yosei 1
 4. Hiriki no Yosei 2
 5. Shumatsu dosa 1
 6. Shumatsu dosa 2
 1. Hiriki no Yosei (1) Sotai dosa
 2. Hiriki no Yosei (2) Sotai dosa
 3. Yokomen Uchi Shihonage 1
 4. Yokomen Uchi Shihonage 2
 5. Yokomen Uchi Ikkajo osae 1
 6. Yokomen Uchi Ikkajo osae 2
 7. Hiji Mochi Nikajo osae 1
 8. Hiji Mochi Nikajo osae 2
 9. Kata Mochi Sankajo osae 1
 10. Kata Mochi Sankajo osae 2
 11. Yokomen Uchi Yonkajo osae 1
 12. Yokomen Uchi Yonkajo osae 2
 13. Katate Mochi Irimi nage
 14. Katate Mochi Sokumen Irimi nage 1
 15. Katate Mochi Sokumen Irimi nage 2

Страховки:

 1. Koho Ukemi
 2. Koho Kaiten Ukemi
 3. Zempo Ukemi
 4. Den guri gaeshi
 5. Zempo Gyaku Ukemi

Скачать программу