Айкидо покровск логотип

Программа экзамена на 3-1 КЮ

1 Migi Hanmi Kamae
2 Hidari Hanmi Kamae
3 Tai no Henko (1)
4 Hiriki no Yosei (1)
5 Hiriki no Yosei (2)
6 Yokomen Uchi Shihonage(2)
7 Suwari Waza Kata Mochi Sokumen Iriminage (1)
8 Ushiro Waza Ryote Mochi Sankajo Osae (1)
9 Shitei waza
10 Shitei waza
11 Shitei waza
12 Shumatsu Dosa (1)
13 Shumatsu Dosa (2)

SHITEI WAZA FOR 3KYU — 1KYU
Katate Mochi Shihonage (1)(2)
Ryote Mochi Shihonage (1)(2)
Yokomen Uchi Shihonage (1)(2)
Shomen Uchi Ikkajo Osae (1)(2)*
Yokomen Uchi Ikkajo Osae (1)(2)*
Kata Mochi Ikkajo Osae (1)(2)*
Ushiro Waza Ryote Mochi Ikkajo Osae (1)(2)
Katate Mochi Nikajo Osae (1)(2)*
Kata Mochi Nikajo Osae (1)(2)*
Shomen Uchi Nikajo Osae (1)(2)*
Shomen Uchi Sankajo Osae (1)(2)*
Yokomen Uchi Sankajo Osae (1)(2)*
Ushiro Waza Ryote Mochi Sankajo Osae (1)(2)
Shomen Uchi Yonkajo Osae (1)(2)*
Yokomen Uchi Yonkajo Osae (1)(2)*
Katate Mochi Sokumen Iriminage (1)(2)*
Kata Mochi Sokumen Iriminage (1)(2)*
Shomen Uchi Shomen Iriminage (1)(2)*
Yokomen Uchi Shomen Iriminage (1)(2)*
Shomen Uchi hijishime (1)(2)*
Yokomen Uchi Hijishime (1)(2)*
Kata Mochi Hijishime (1)(2)*
Mune Mochi Hijishime (1)(2)*
Shomen Uchi Kotegaeshi (1)(2)*
Yokomen Uchi Kotegaeshi (1)(2)*
Ryote Mochi Tenchinage (1)*
Suwari Waza Ryote Mochi Kokyu Ho (1)(2)
* Техники исполняются как в стойке, так и в сувари вадза

Скачать программу